شورای سیاست گذاری

شورای سیاست گذاری

دکتر حسن ذکی دیزجی

دبیر کنگره

دکتر عباس همت‎

رئیس انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

دکتر مرتضی الماسی‎

استاد بازنشسته گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محمد امین آسودار

استاد بازنشسته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر هوشنگ بهرامی

استاد بازنشسته گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عبدعلی ناصری

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

دکتر سعید مینایی

استاد دانشگاه تربیت مدرس و مدیر کار گروه تخصصی ماشینهای کشاورزی وزارت عتف

دکتر کامبیز عباسی

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزیبرای بزرگنمایی پوستر روی آن کلیک کنید

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه
061-33364057
0991-5676-271
ایمیل دبیرخانه
info@cbem.ir
آدرس دببرخانه :
خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی ، گروه مهندسی بیوسیستم، دبیرخانه کنگره
محل برگزاری:
اهواز - دانشگاه شهید چمران اهواز